شناسه ملکوضعیتاستانشهرستانکد پستینشانی ملکنوع ملکنوع کاربرینوع بهره برداری
7700514820ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9615111111زیرجاده کمربندی بین موسسه سالمندان پدر ...زمینصنعتیصنعتی
7700515037ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9617864557بین کوشک ۱ و ۳باغفضای سبز-پارک عمومیفضای سبز-پارک عمومی
7700515073ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9617649432بلوار کوشک روبروی کوشک ۴باغفضای سبز-پارک عمومیفضای سبز-پارک عمومی
7700515075ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار8135113173مزرعه عبدالرحمن حومه شهرزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700515139ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9615668992بلوار کوشک روبروی کوشک ۴باغفضای سبز-پارک عمومیفضای سبز-پارک عمومی
7700515143ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9617656457میدان قلوه - بهاران ۱۷ - پلاک ۱زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700515148ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9614785623بلوار شهدای کوشک باغ علویباغفضای سبز-پارک عمومیفضای سبز-پارک عمومی
7700515154ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9615111112زیر جاده کمربندی بین موسسه سالمندان پدر ...زمینصنعتیصنعتی
7700515219ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9614785624بلوار شهدای کوشک - باغ علویزمینفضای سبز-پارک عمومیفضای سبز-پارک عمومی
7700515226ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9615668993بلوار کوشک - روبروی کوشک ۴باغفضای سبز-پارک عمومیفضای سبز-پارک عمومی
7700515229ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9617156321باغ علوی - روبروی امامزاده کوشکباغفضای سبز-پارک عمومیفضای سبز-پارک عمومی
7700515690ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567066سه هزار متری جنوب استخر ناویزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700515691ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9618773112پارک موتوری شهرداریزمینخدمات عمومیخدمات عمومی
7700515692ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9615668995بلوار کوشک روبروی کوشک۴باغفضای سبز-پارک عمومیفضای سبز-پارک عمومی
7700516108ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567067سی هزار متری جنوب استخر ناویزمینفاقد کاربریمسکونی
7700516146ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567068بلوار شهربانی کوچه شهید مقیسه ایزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700516193ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567069سی هزار متری جنوب استخر ناویزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700516403ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9617834743خیابان راهنمایی - راهنمایی ۲۰خانهفاقد کاربریفاقد کاربری
7700516406ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9616783144خیابان دوازده متری زینبیه - زینبیه ۳زمینمسکونیمسکونی
7700516411ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9616783143۱۲ متری زینبیه - زینبیه ۳زمینمسکونیمسکونی
7700516431ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613947369سه گوش خیابان ابوریحان ابوریحان شمالیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700516433ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567071خیابان امیرمسعود-جنب باشگاه بدن سازیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700516434ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567070خیابن رضوی - رضوی ۲۱زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700516699ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567072کوشک علیا - انتهای خیابان امیرکبیر-باغ ع...زمینمسکونیمسکونی
7700516702ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567073کوشک علیا - انتهای خیابان امیرکبیر - باغ...زمینمسکونیمسکونی
7700516709ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567075کوشک علیا - انتهای خیابان امیرکبیر - باغ...زمینمسکونیمسکونی
7700516887ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567077کوشک علیا - انتهای خیابان امیرکبیر - باغ...زمینمسکونیمسکونی
7700516888ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567078کوشک علیا - انتهای خیابان امیرکبیر - باغ...زمینمسکونیمسکونی
7700516934ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567079شهرک صنعتی خاورانزمینصنعتیصنعتی
7700516942ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567080شهرک صنعتی خاورانزمینصنعتیصنعتی
7700516988ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567081شهرک صنعتی خاورانزمینصنعتیصنعتی
7700517272ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567084خیابان سهراب - سهراب ۱ - خانه ترشیزیخانهمسکونیمسکونی
7700518237ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567086شهرک صنعتی خاورانزمینمسکونیمسکونی
7700518248ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567087شهرک صنعتی خاورانزمینمسکونیمسکونی
7700518267ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567088خیابان امیرکبیرزمینمسکونیمسکونی
7700518393ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567100اراضی قلعه نوزمینمسکونیمسکونی
7700518394ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567093شهرک صنعتی خاورانزمینمسکونیمسکونی
7700518457ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567101خیابان امیرکبیر - روبروی کوچه غفوری پلاک...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700518518ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567102۳۵ متری بلوار کوشک کوشک ۴زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700518521ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567105خیابان امیرکبیر - چهارراه رازی غربیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700518528ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567106خیابان پیش نمازیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700521826ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560710بلوار امام رضا - امام رضا ۸ شرق بلوارزمینمسکونیمسکونی
7700522145ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560711بلوار امام رضا - امام رضا ۸ شرق بلوارزمینمسکونیمسکونی
7700522201ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560712خیابان ولیعصر نرسیده به دانشگاه امام خمی...زمینمسکونیمسکونی
7700522203ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560713اسلام آباد روبروی پمپ گاز پلاک ۷۳زمینمسکونیمسکونی
7700522206ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560714۲۰ متری لوله نفتزمینمسکونیمسکونی
7700528137ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560715چهل متری - خیابان باهنرزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700528232ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560716بلوار امام رضا - امام رضا ۸ شرق بلوارزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700530805ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560736خیابان طبرسیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700530806ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560727خیابان ابومسلم شمالی تقاطع ابومسلم و ابن...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700531128ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560729بلوار امام رضا - امام رضا ۸ شرق بلوارزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700533011ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560722بلوار امام رضا امام رضا ۸ شرق بلوارزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700533019ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560723خیابان پیرنیا شرقی ملک پنجم جنوبیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700533145ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560725خیابان طبس - نبش استثنائیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534614ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560730خیابان داورزنی - داورزنی ۲زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534622ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560731خیابان طبس نبش استثنائیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534634ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560732خیابان ولیعصر غربیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534652ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560733کلاته سیفر خیابان حکمتزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534665ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560734خیابان اسرار - اسرار۲۶ - جنب نانواییزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534684ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560735خیابان اسدابادی کوچه مکتب نرجس پلاک ۸زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534730ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560738خیابان طبرسیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534812ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560740خیابان راهنمایی خیابان نهضت پلاک ۱۰۲زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534816ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560741کوشک علیا انتهای خیابان امیرکبیر باغ علو...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534825ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560742خیابان سی متری رازیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534837ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560744خیابان سی متری رازیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700534869ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560745خیابان ۱۴ متری قلعه نوزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535018ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560746خیابان دانشگاهزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535028ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560747فلکه نقابشک بلوار آزادگان نبش آزادگان ۲۱...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535198ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560755بلوار امام رضا امام رضا ۸ شرق بلوارزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535199ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560751خیابان طبس نبش استثنائیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535202ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560752خیابان ولیعصر غربیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535209ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560753۳۰متری هویزه - نبش هویزه ۲۱زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535242ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560756خیابان ابومسلم شمالی- تقاطع ابومسلم و اب...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535467ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560757خیابان ۱۴ متری قلعه نوزمینمسکونیمسکونی
7700535575ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560758خیابان مدرس جنب پمپ بنزینزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535586ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560760خیابان رضویزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700535591ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560761خیابان دستغیب سه راه دوم جعفرآباد نبش خی...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700536224ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560763خیابان هشت متری لوله نفتزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700536238ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560764خیابان ایت الله دستغیب کوچه ۸ متری لوله ...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700536380ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560765ابتدای خیابان کاشفی جنوبی ۲۲زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700536389ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613716591خیابان بیهق کوچه کلاه فرنگیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700536395ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560766خیابان بیهق بیهق ۱۲ پلاک ۲۸زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700536436ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9617645568حدفاصل منبع آب و آزمایش پایه ۱ روبروی بی...زمینتجاریتجاری
7700537162ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560768خیابان مطهری نبش مطهری ۷زمینمسکونیمسکونی
7700558416ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234560770بلوار کوشکزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700558484ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار1234567901چهار راه رضوی از اول خیابان رضوی مغازه چ...مغازهفاقد کاربریفاقد کاربری
7700567456ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613873115سه راه جعفر آباد روبروی علی طوسیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700567693ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9616713415بلوار سربداران روبروی هنرستان دخترانه خی...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700575080ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613873116خیابان رازی نبش رازی ۱۱ ضلع غربزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700575093ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613873117خیابان رازی - رازی ۲۳ -بالاتر از نانواییزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700575109ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613873120سی متری رازی -خیابان همتزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700577268ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613973115کلاته سیفر - خیابان اقبال - کوچه اقبال ...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700577334ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938533بوتان گاز - نبش پارک ظفرزمینمسکونیمسکونی
7700577440ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9616853933کلاته سیفر - خیابان اقبال - بین اقبال ۸ ...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700580853ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938540اسرار جنوبی بالاتر از مخابراتزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700580956ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938541عطاملک جنوبی بش چهارراهزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700580982ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9617866477بلوار بوتان گاز کوچه بن بست عباسی دوزمینمسکونیمسکونی
7700580990ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938544خیابان سی متری رازی نبش خیابان فقیهزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700581002ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9618645968فلکه شهربانی - بلوار شریعتی - نبش خیابان...زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700581034ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938545خیابان رازی انتهای رازی ۹ دانش ۷زمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700581067ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938546قلعه نو کوچه بعد از حمامزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700584005ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938547سی متری رازی خیابان همتزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700588729ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938550شهرک صنعتیزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700588816ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938551شهرک صنعتی خاورانزمینفاقد کاربریفاقد کاربری
7700588862ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938552اراضی سنگ سفیدزمینکشاورزیمسکونی
7700588964ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938554اراضی سنگ سفیدزمینمختلطمختلط
7700588976ثبت نهاییخراسان رضویسبزوار9613938555قلعه نو دهراززمینفاقد کاربریفاقد کاربری